Прочие объявления

«Ембімұнайгаз» АҚ күкірт сату бойынша жалпылама негізде коммерциялық ұсыныстар сұратудың жүргізілетіні туралы хабарлайды.

Талаптарға, ақы төлеу талаптарына, жеткізу базисіне, шарт жобасына және құжаттарға қатысты толық ақпарат компанияның корпоративтік веб-сайтына орналастырылған  http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерциялық ұсыныстар «Күкірт сату»).

 

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген телефондар арқылы хабарласуға болады: тел. 99-31-37 Нукеров С. А.,

Эл. почта адресі  S.Nukerov@emg.kmgep.kz

Жүктеу

 


 

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» сообщает о проведении запроса коммерческих предложений по реализации серы на общих основаниях.

Полная информация касательно требований, условия оплаты, базиса поставки, проекта договора и документации размещены на корпоративном веб-сайте компании http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерческие предложения «Реализация серы»).

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону гор. тел. 99-31-37 Нукеров С. А.,

адрес эл. почты S.Nukerov@emg.kmgep.kz

Скачать

 


 

«Ембімұнайгаз» АҚ күкірт сату бойынша жалпылама негізде коммерциялық ұсыныстар сұратудың жүргізілетіні туралы хабарлайды.

Талаптарға, ақы төлеу талаптарына, жеткізу базисіне, шарт жобасына және құжаттарға қатысты толық ақпарат компанияның корпоративтік веб-сайтына орналастырылған  http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерциялық ұсыныстар «Күкірт сату»).

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген телефондар арқылы хабарласуға болады: тел. 99-31-37 Нукеров С. А.,

Эл. почта адресі  S.Nukerov@emg.kmgep.kz 

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» сообщает о проведении запроса коммерческих предложений по реализации серы на общих основаниях.

Полная информация касательно требований, условия оплаты, базиса поставки, проекта договора и документации размещены на корпоративном веб-сайте компании http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерческие предложения «Реализация серы»).

За дополнительной информацией обращаться по телефону гор. тел. 99-31-37 Нукеров С. А.,

адрес эл. почты S.Nukerov@emg.kmgep.kzХАБАРЛАНДЫРУ

Осы хабарландыру арқылы «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – ЕМГ) мұнай өнеркәсібіне арналған химиялық реагенттер шығарушыларына күкіртсутегін бейтараптандырғыш (сіңіргіш) және «ЕМГ» АҚ «Жайықмұнайгаз» МГӨБ нысандарындағы мұнай, газ және суға арналған күкірсутегін бейтараптандырғышқа (сіңіргіш) арналып жүргізілетін тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақты (бұдан әрі –ТӨС) таңдауға қатысу мүмкіндігін қарауды ұсынады.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, Сізден 05.03.2020 жылғы сағат 15.00-ге дейін төмендегі ақпаратты беруді сұраймын («Ембімұнайгаз» АҚ, мұнай және газ өндіру департаменті, Айтимов Н.Б., тел.: 8(71 22) 76-19-02, e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz), атап айтқанда:

 1. Күкіртсутегін сіңіргіштің өнеркәсіпке қажетті көлемінің жеткізілуін қамтамасыз ету үшін өндірістік базаның (өндірістік қуаты бар) бары туралы растаушы құжаттар;
 2. «ЕМГ» АҚ нысандарына дейін күкіртсутегін сіңіргіштерді жеткізу кестесіне сай, ТӨС басталғанға дейін 3-5 тәулік ішінде жеткізудің кепілдік міндеттемесі немесе ТӨС жүргізу кестесі өзгерген жағдайда хабарлама жіберу (ҚР, Атырау облысы) .
 3. Химиялық реагенттер құрамында хлорорганикалық қоспалардың жоқтығы туралы растаушы құжаттар.
 4. Аттестацияланған химиялық лабораторияның бары туралы растаушы құжаттар;
 5. Химиялық өнімнің тіркелгені туралы куәлік немесе қолдануға берілген рұқсат;
 6. Квалификациялы қызметкерлердің барын растау (қызметтік куәліктер, квалификациялар және т.б. тапсыру);
 7. «ЕМГ» АҚ «Жайықмұнайгаз» МГӨБ нысандарындағы мұнай, газ және суға арналған күкіртсутегін бейтараптандырғыш (сіңіргіш) таңдау үшін, кестеге сай (қосымшаны қараңыз) ақысыз ТӨС жүргізуге арналған келісім - хат, 1 тонна күкіртсутегін бейтараптандырғыштың (сіңіргіш) бағасын көрсету.

«ЕМГ» АҚ «Жайықмұнайгаз» МГӨБ нысандарындағы күкіртсутегін бейтараптандырғышқа (сіңіргіш) ТӨС кестеге сай (қосымшаны қараңыз) (жұмысшы топ шешімі бойынша) кезекпен ақысыз ТӨС жүргізуге келісетін өндіруші компаниялармен жүргізілетінін атап өткізімз келеді. Барлық ТӨС жұмыстары аяқталған соң, алынған технологиялық нәтижелер мен техникалық есептер, ТӨС жөніндегі актілер негізінде Өндіруші компаниялармен арада қолданылған күкіртсутегін сіңіргіштен түскен экономикалық тиімділік есебі жүргізілетін болады.

Ескертпе: Толық ақпарат ұсынбаған немесе ақпаратты көрсетілген мерзімде тапсырмаған өндіруші ТӨС-ке қатысудан шеттетіледі.

Қосымша: «Ембімұнайгаз» АҚ «Жайықмұнайгаз» МГӨБ нысандарындағы күкіртсутегін бейтараптандырғыш (сіңіргіш) таңдау бағдарламасы (Гран және Жаңаталап кен орындары).

Жүктеу

 


ОБЪЯВЛЕНИЕ

Настоящим обращением АО «Эмбамунайгаз» (далее-ЭМГ) предлагает производителям химических реагентов для нефтяной промышленности рассмотреть возможность участия в подборе нейтрализатора (поглотителя) сероводорода и далее опытно-промышленные испытания (далее-ОПИ) при положительных результатах лабораторных исследований для нейтрализатора (поглотителя) сероводорода для нефти, газа и воды на объектах АО «ЭМГ» НГДУ «Жайыкмунайгаз».

В связи с вышеизложенным, прошу Вас предоставить нижеследующую информацию, в срок до 15.00 ч. 05.03.2020 года (АО «Эмбамунайгаз» департамент добычи нефти и газа, Айтимов Н.Б., тел.: 8(71 22) 76-19-02, e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz). а именно:

 1. Подтверждающие документы о наличии производственной базы (производственной мощности) РК, для обеспечения поставки промышленных объемов поглотителя сероводорода;
 2. Гарантийное обязательство поставки поглотителя сероводорода до объектов АО «ЭМГ» (РК, Атырауская область,) за 3-5 суток до начала ОПИ согласно графика или уведомления в случае изменения графика проведения ОПИ.
 3. Подтверждающие документы об отсутствии хлорорганических соединений в химических реагентах.
 4. Подтверждающие документы о наличии аттестованной химической лаборатории;
 5. Свидетельство о регистрации химической продукции или разрешение на применение;
 6. Подтвердить наличие квалифицированных сотрудников (представить служебные удостоверения, квалификацию и т.п.);
 7. Письмо - согласие на проведение безвозмездного ОПИ для подбора нейтрализатора (поглотителя) сероводорода для нефти, газа и воды на объектах ЭМГ НГДУ «Жайыкмунайгаз» согласно графику (см. приложение), с указанием стоимости за 1 тонну нейтрализатора (поглотителя) сероводорода;

Стоить отметить, что ОПИ нейтрализатора (поглотителя) сероводорода на объектах ЭМГ НГДУ «Жайыкмунайгаз» будет проводиться с компаниями-производителями, которые согласны провести безвозмездные ОПИ, в порядке очереди, согласно графика (см. приложение) (по решению рабочей группы). После завершения всех ОПИ, на основании полученных технологических результатов и технических отчетов, актов по ОПИ Компаний производителей будет произведен расчет экономической эффективности от применения поглотителя сероводорода;

Примечание: Производитель предоставивший не полную информацию, либо вовсе не предоставивший информацию в указанный срок будет отстранен от участия в ОПИ. Приложения: Программа подбора нейтрализатора (поглотителя) сероводорода на объект АО «Эмбамунайгаз» НГДУ «Жайыкмунайгаз» (месторождения Гран и Жанаталап).

Скачать

 


ХАБАРЛАНДЫРУ

Осы арқылы «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі –ЕМГ) мұнай өнеркәсібі үшін химиялық реагенттер өндірушілеріне бактерицид таңдауға және одан әрі «ЕМГ» АҚ «Жайыкмунайгаз» МГӨБ су дайындау және ППД нысандарында су дайындау үшін (сульфатты қалпына келтіруші бактерияларды басу – бұдан әрі СВБ) тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақ (ТӨС) жүргізуге қатысу мүмкіндігін ұсынады.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, Сіздерден төмендегі ақпаратты 15.01.2020 жылғы сағат 14.00-ге дейін («Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаменті, Айтимов Н.Б., тел.: 8(71 22) 76-19-02, e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz.) беруіңіз сұралады, атап айтқанда:

 1. Бактерияның өндіріске қажетті мөлшерін (өндірістік қуатын) жеткізуді қамтамасыз етуге арналған өндірістік базаның бары туралы растаушы құжаттар;
 2. ТӨС жүргізу кестесі кестеге немесе хабарламаға сай өзгерген жағдайда, «ЕМГ» АҚ нысандарына дейін (ҚР, Атырау облысы) химреагентті (бактерицид)  ТӨС басталғанға дейін 3 -5 тәулік ішінде жеткізуге кепілдік міндеттемесі.
 3. Аттестацияланған химия лабораториясының бары туралы растаушы құжат;
 4. Химиялық өнімнің тіркелгені туралы куәлік немесе оны пайдалануға берілген рұқсат;
 5. Білікті қызметкерлердің барын растау (қызметтік куәлігін, квалификациясын және т.б. беру);
 6. «ЕМГ» АҚ «Жайыкмұнайгаз» МГӨБ ППД нысандарында кестеге сай су дайындау (СВБ басу) үшін, 1 тонна химреагент (бактерицид) үшін бағасы көрсетілген, бактерицидке ТӨС жүргізуге берілген келісім -хат;

Бактерицид ТӨС «ЕМГ» АҚ «Жайыкмунайгаз» МГӨБ су дайындау және ППД нысандарында ТӨС жүргізуге келісімін берген өндіруші компаниялармен бірге кестемен белгіленген кезек тәртібімен (жұмысшы топ шешімі бойынша) жүргізілетінін қаперге береміз. Барлық ТӨС жұмыстары аяқталған соң, алынған технологиялық нәтижелер мен техникалық есептер, ТӨС жөніндегі актілер негізінде Өндіруші компаниялар бактерияның қолданылуынан болған экономикалық тиімділік есебін жүргізетін болады.

Ескертпе: Толық ақпарат бермеген, болмаса ақпаратты көрсетілген мерзімге дейін бермеген өндіруші ТӨС-ке қатыстырылмайды.

Қосымшалар: «ЕМГ» АҚ «Жайыкмунайгаз» МГӨБ ППД нысандарында су дайындауға (СВБ басу) арналған бактерицид таңдау бағдарламасы.

ЖүктеуОБЪЯВЛЕНИЕ

Настоящим обращением АО «Эмбамунайгаз» (далее-ЭМГ) предлагает производителям химических реагентов для нефтяной промышленности рассмотреть возможность участия в подборе бактерицида и далее опытно-промысловых испытаний (ОПИ) для подготовки воды (подавление сульфатвосстанавливающих бактерий – далее СВБ) на объектах подготовки воды и ППД АО «ЭМГ» НГДУ «Жайыкмунайгаз».

В связи с выше изложенным, прошу Вас предоставить нижеследующую информацию, в срок до 14.00 ч. 15.01.2020 года (АО «Эмбамунайгаз» департамент добычи нефти и газа, Айтимов Н.Б., тел.: 8(71 22) 76-19-02, e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz.).

а именно:

 1. Подтверждающие документы о наличии производственной базы (производственной мощности) для обеспечения поставки промышленных объемов бактерий;
 2. Гарантийное обязательство поставки химреагента (бактерицида) до объектов АО «ЭМГ» (РК, Атырауская область,) за 3-5 суток до начала ОПИ согласно графика или уведомления в случае изменения графика проведения ОПИ.
 3. Подтверждающие документы о наличии аттестованной химической лаборатории;
 4. Свидетельство о регистрации химической продукции или разрешение на применение;
 5. Подтвердить наличие квалифицированных сотрудников (представить служебные удостоверения, квалификацию и т.п.);
 6. Письмо - согласие на проведение ОПИ бактерицида для подготовки воды (подавление СВБ) на объектах АО «ЭМГ» НГДУ «Жайыкмунайгаз» согласно графику, с указанием стоимости за 1 тонну химреагента (бактерицида);

Стоить отметить, что ОПИ бактерицида на объектах подготовки воды и ППД АО «ЭМГ» НГДУ «Жайыкмунайгаз» будет проводиться с компаниями-производителями, которые согласны провести ОПИ, в порядке очереди, согласно графика (по решению рабочей группы). После завершения всех ОПИ, на основании полученных технологических результатов и технических отчетов, актов по ОПИ Компаний производителей будет произведен расчет экономической эффективности от применения бактерий;

Примечание: Производитель предоставивший не полную информацию, либо вовсе не предоставивший информацию в указанный срок будет отстранен от участия в ОПИ.

Приложения: Программа подбора бактерицида для подготовки воды (подавление СВБ) на объектах ППД АО «ЭМГ» НГДУ «Жайыкмунайгаз».

Скачать

 


 

«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ Құлсарыдағы ЖЖМ қоймасын жалға беру бойынша жалпылама негізде коммерциялық ұсыныстар сұранысын қабылдайтыны туралы хабарлайды.


Талаптарға, төлем жүргізу шарттарына, шарт жобасына және құжаттарға қатысты толық ақпарат компанияның корпоративтік веб-сайтында орналасқан: http://zakup.emba.kz/komm_predl/arenda_sklada/ («ЖЖМ қоймасын жалға беру» коммерциялық ұсынысы).

Қосымша ақпарат алу үшін төменде көрсетілген телефондар арқылы хабарласуға болады: қалалық тел. 99-31-71 Нукеров С.А.,

эл. почта адресі:  S.Nukerov@emg.kmgep.kz 

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» сообщает о проведении запроса коммерческих предложений по аренде склада ГСМ Кульсары на общих основаниях.


Полная информация касательно требований, условия оплаты, проекта договора и документации размещены на корпоративном веб-сайте компании http://zakup.emba.kz/komm_predl/arenda_sklada/ (Коммерческие предложения «Аренда склада ГСМ»).

За дополнительной информацией обращаться по телефону гор. тел. 99-31-71 Нукеров С.А.,

адрес эл. почты S.Nukerov@emg.kmgep.kz 

«Ембімұнайгаз» АҚ келісімді территорияда тартылған, төмендегідей техникалық сипаттамадағы пайдаланылмай тұрып қалған құбыр желілерінің сатылатыны туралы хабарлайды:

 1. Құбыр желісінің диаметрі: орташа 325 мм
 2. Ұзындығы: шамамен 37 000 метр
 3. Орналасқан жері: Атырау облысы Жылыой ауданы  

Мүдделі компаниялар пайдаланылмай тұрып қалған құбыр желісін сатып алуы үшін, тоннасына коммерциялық ақырғы бағасын көрсетіп, сондай-ақ «Тенгизшевройл» келісімді территориясында жұмыс жүргізуге рұқсат алуға ұсыныс беруі тиіс. Ұсынылған бағаның ішіне барлық төменде көрсетілетін шығындар кіруі қажет:

 • ҚОҚ/ҚОӘБ тарауын қоса, пайдаланылмай тұрып қалған құбыр желілерін қайта монтаждауға арналған тиісті жобалау-сметалау құжаттарын дайындау
 • Уәкілетті мемлекеттік органдардан тиісті қорытындылар мен рұқсаттар алу
 • Пайдаланылмай тұрып қалған құбыр желілерін қайта монтаждау
 • Өлшеу
 • Құбыр желісін «Ембімұнайгаз» АҚ-ның келісімді территориясынан шығару
 • Орнында қалған қалдықтардың бәрін жою
 • Территорияның топырағын қайта қалпына келтіру.

Коммерциялық ұсыныстар тіркелуі үшін аузы желімделген конвертпен, 2019 жылғы 1 маусымға дейін «Ембімұнайгаз» АҚ-ның кеңсесінде төмендегі мекенжайда қабылданады: Атырау қ., Уәлиханов көшесі, 1.

 


 

АО «Эмбамунайгаз» объявляет о реализации бездействующих трубопроводов, находящихся на контрактной территории, со следующими техническими характеристиками:

 1. Диаметр трубопровода: средний 325 мм
 2. Количество: около 37 000 метров
 3. Месторасположение: Жылыойский район, Атырауской области. 

Заинтересованные компании, должны предоставить коммерческое предложение с окончательной ценой приобретения бездействующего трубопровода за тонну, а также допуск для производства работ на контрактной территории «Тенгизшевройл».  Предложенная цена должна включать в себя следующие расходы:

 • Разработку необходимой проектно-сметной документации на демонтаж бездействующих трубопроводов, включая раздел ООС/ОВОС
 • Получение необходимых заключений и разрешений уполномоченных государственных органов
 • Демонтаж бездействующих трубопроводов
 • Взвешивание
 • Вывоз трубопроводов с контрактной территории АО «Эмбамунайгаз»
 • Утилизацию всех образованных отходов
 • Рекультивацию территории

Коммерческие предложения необходимо представить в срок до 1 июня 2019 года, в запечатанном конверте для регистрации в канцелярию АО «Эмбамунайгаз» по адресу г. Атырау, улица Валиханова 1.

 


 

ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕ КҮКІРТ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Ембімұнайгаз» АҚ күкірт сату бойынша жалпылама негізде коммерциялық ұсыныстар сұратудың жүргізілетіні туралы хабарлайды. 

Талаптарға, ақы төлеу мәселелеріне, жеткізу базисіне, шарт жобасына және құжаттарға қатысты толық ақпарат компанияның корпоративтік веб-сайтына орналастырылған  http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерциялық ұсыныстар «Күкірт сату»).

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген телефондар арқылы хабарласуға болады: Н.О.Жақсылықов.  тел. 99-32-05, эл. пошта: N.Zhaksylykov@emg.kmgep.kz

 


 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕРЫ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» сообщает о проведении запроса коммерческих предложений по реализации серы на общих основаниях.

Полная информация касательно требований, условия оплаты, базиса поставки, проекта договора и документации размещены на корпоративном веб-сайте компании http://zakup.emba.kz/komm_predl/sera/ (Коммерческие предложения «Реализация серы»). 

За дополнительной информацией обращаться по телефону гор. тел. 99-32-05 Жаксылыков Н.О., адрес эл. почты N.Zhaksylykov@emg.kmgep.kz

 


 

АҚҚЫСТАУ БАЗАСЫН ЖАЛҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Ембімұнайгаз» АҚ жалпы көлемі 7,04 га болатын Аққыстау өндірістік базасын жалға беру қызметін ұсынады. Өндірістік база Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау поселкесінде (Аққыстау станциясы) орналасқан.

«Жайықмұнайгаз» МГӨБ қарасты Аққыстау базасын уақытша пайдалануы үшін бір жылдық жалға беру құны ҚҚС есебінсіз:

 • 2017 жылға - 11 898 522 теңге ҚҚС есебінсіз;
 • 2018 жылға - 12 129 831 теңге ҚҚС есебінсіз;
 • 2019 жылға - 12 371 455 теңге ҚҚС есебінсіз;
 • 2020 жылға -12 623 881  теңге ҚҚС есебінсіз;

Нысанның құрамына кіреді:

Жалпы көлемі 7,04 га жер тілімі, кадастрлық номері 04-061-001-071.

Жабдықталған, инертті материалдар түсіруге арналған алаңы және аркалы №1 қоймасы бар, кірме темір жол №200000009424, кадастрлық номері 04-061-001-072, бағыттаманы ауыстырғыш №12-нің шеткі бағанынан бастап бағыттаманы ауыстырғыш №16-ның шеткі бағанына дейінгі жалпы ұзындығы 791 метрді құрайды.

Жабдықталған, инертті материалдар түсіруге арналған алаңы және аркалы №1 қоймасы бар, кірме темір жол тұйығы №1301, кадастрлық номері 04-061-001-072, бағыттаманы ауыстырғыш №12-нің шеткі бағанынан бастап ең шетіне дейінгі жалпы ұзындығы 791 метрді құрайды.

Офистік әкімшілік ғимараты № 100000001404, қабат саны  1, жалпы көлемі  262,5 ш.м., пайдалы алаң көлемі 118,54 ш.м., қызметтік орындар саны 3 кабинет, бір сырт киім шешетін офистік бөлме, кадастрлық номері 04-061-001-071.

 


 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО АРЕНДЕ АККИСТАУСКОЙ БАЗЫ.

АО «Эмбамунайгаз» предлагает услуги по аренде Аккистауской производственной базы, общей площадью 7,04 га. Расположенной в поселке Аккистау (станция Аккистау), Исатайского района, Атырауской области.

Стоимость годовой арендной платы Аккистауской базы НГДУ «Жайыкмунайгаз»

 • 2017 год - 11 898 522 тенге без учета НДС.;
 • 2018 год - 12 129 831 тенге без учета НДС.;
 • 2019 год - 12 371 455 тенге без учета НДС.;
 •  2020 год - 12 623 881 тенге без учета НДС.;

Объект включает в себя:

Земельный участок общей площадью 7,04 га. кадастровый номер 04-061-001-071.

Оборудованный железнодорожный подъездной путь №200000009424 (временно находится в ремонте), с наличием площадки для разгрузки инертных материалов и арочным складом №1, кадастровый номер 04-061-001-072, общей протяженностью 791метров, начинающийся от предельного столбика стрелочного перевода №12 и заканчивающийся (у, за, от) предельного столбика стрелочного перевода № 16.

Оборудованный железнодорожный подъездной тупик №1301 с наличием площадки для разгрузки инертных материалов и арочным складом №1, кадастровый номер 04-061-001-072, общей протяженностью 791 метров, начинающийся от предельного столбика стрелочного перевода № 16 до упора.

Офисное административное здание № 100000001404, количество этажей 1, общей площадью 262,5 кв.м., полезной площадью 118,54 кв.м., количество служебных помещений 3 кабинета, одна раздевалка количество офисных помещений, с наличием, кадастровый номер 04-061-001-071.

 


 

ЖАМАНСОР БАЗАСЫН ЖАЛҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАНДЫРУ

 «Ембімұнайгаз» АҚ жалпы көлемі 3,5 га болатын Жамансор өндірістік базасын жалға беру қызметін ұсынады. Өндірістік база Атырау облысы «Жамансор» станциясы, Жамансор поселкесі Мұқыр селолық округінде  орналасқан.

ӨТҚжЖКБ қарасты Жамансор базасын уақытша пайдалануы үшін бір жылдық жалға беру құны ҚҚС есебінсіз:

 • 2017 жылға - 17 543 048 теңге ҚҚС сыз.;
 • 2018 жылға - 18 194 428 теңге ҚҚС сыз.;
 • 2019 жылға - 18 872 343 теңге ҚҚС сыз.;
 • 2020 жылға -19 557 887  теңге ҚҚС сыз.;

Нысанның құрамына кіреді:

Жалпы көлемі 3,5 га жер тілімі, кадастрлық номері 04-062-018-012, инвентарлық номері №89000000221.

Жабдықталған кірме темір жол № 7 инвентарлық  № 200000094658, кадастрлық номері 04-062-018-012-10, бағыттаманы ауыстырғыш №15 тің шеткі бағанынан бастап ең шетіне дейінгі база территориясының ұзындығы – 300м. (жалпы ұзындығы – 496 метр).

Жабдықталған  кірме темір жол № 8 инвентарлық номері №200000094658 кадастрлық номері 04-062-018-012-11 бағыттаманы ауыстырғыш ГПП-1 -дің шеткі бағанынан бастап ең шетіне дейінгі база территориясының ұзындығы 300 м. (жалпы ұзындығы – 328 метр) инвентарлық  №200000094660.

Жабдықталған инертті материалдарды  түсіруге арналған алаңы бар кірме темір жол № 11 инвентарлық номері №200000094659, кадастрлық номері 04-062-018-012-12 бағыттаманы ауыстырғыш № 15-дің шеткі бағанынан бастап ең шетіне дейінгі база территориясының ұзындығы- 175 м. (жалпы ұзындығы – 1868 метр).

Офистік әкімшілік ғимарат №1, инвентарлық №100000009902 қабат саны 1, жалпы көлемі 186, кш.м., пайдалы алаң көлемі 139,2 ш.м., қызметтік орындары саны 11, офис жиһазымен қамтылған офистік орындар саны, кадастрлық номерң 04-062-018-012-1

Өндірістік ғимарат  №, қабат саны 1, жалпы көлемі  313,5 ш.м., пайдалы алаң көлемі 268,2 ш.м., қызметтік орындар саны, өндірістік орындар саны 3 инвентарлық №100000009903, гараж бокс және жылу қазандығымен, кадастрлық номерң 04-062-018-12-2

Өндірістік ғимарат аркалы қойма №100000009900, қабат саны 1, жалпы көлемі 367,8 ш.м., пайдалы алаң көлемі 367,8 ш.м., қызметтік орындар саны, өндірістік орындар саны 1,  кадастрлық номері 04-062-018-012-3.

Өндірістік ғимарат аркалы қойма №100000009901, қабат саны 1, жалпы көлемі 367,8 ш.м., пайдалы алаң көлемі 367,8 ш.м., қызметтік орындар саны, өндірістік орындар саны 1, кадастрлық номері 04-062-018-012-4

Өндірістік ғимарат қойма инвентарлық №100000009905, қабат саны 1, жалпы көлемі 34,2 ш.м., пайдалы алаң көлемі 34,2 ш.м., қызметтік орындар саны, өндірістік орындар саны 2 сорап жабдығымен бірге, кадастрлық номері 04-062-018-012-5.

Өндірістік ғимарат инвентарлық № оператор орны, қабат саны  1, жалпы көлемі 23,3 ш.м., пайдалы алаң көлемі 18,0 ш.м., қызметтік орындар саны, өндірістік ғимарат саны 1,   кадастрлық номері  04-062-018-012-6.

Қосымша ғимарат КПП 7,7 м2, кадастрлық №04-062-018-012-13.

Қосымша құрылғы резервуар РВС-400, кадастрлық №04-062-018-012-7.

Қосымша құрылғы резервуар РВС-400, кадастрлық №04-062-018-012-8.

Қосымша құрылғы кран жүруге арналған жол -135 м. кадастрлық №04-062-018-012-9.


ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО АРЕНДЕ ЖАМАНСОРСКОЙ БАЗЫ

АО «Эмбамунайгаз» предлагает услуги по аренде Жамансорской производственной базы, общей площадью 3,5 га. Расположенной в Мукурский с.о. поселок Жамансор, станция «Жамансор», Атырауской области.

Стоимость годовой арендной платы Жамансорской базы УПТОиКО

 • 2017 год - 17 543 048 тенге без учета НДС.;
 • 2018 год - 18 194 428 тенге без учета НДС.;
 • 2019 год - 18 872 343 тенге без учета НДС.;
 • 2020 год - 19 557 887 тенге без учета НДС.;

Объект включает в себя:

Земельный участок общей площадью 3,5 га, кадастровый номер 04-062-018-012 инвентарный №89000000221.

 Оборудованный железнодорожный подъездной путь № 7 инвентарный №200000094658, с наличием, кадастровый номер 04-062-018-012-10, общей протяженностью в пределах территории базы -300м. (общая длина- 496метров), начинающийся от предельного столбика стрелочного перевода № 15 и заканчивающийся упором

Оборудованный железнодорожный подъездной путь № 8 инвентарный №200000094658 с наличием кадастровый номер 04-062-018-012-11 общей протяженностью в пределах территории базы 300м. (общая длина- 328 метров) инвентарный №200000094660, метров, начинающийся от предельного столбика стрелочного перевода ГПП-1 и заканчивающийся упором

Оборудованный железнодорожный подъездной путь №11 инвентарный №200000094659, с наличием площадки для разгрузки инертных материалов, кадастровый номер04-062-018-012-12, общей протяженностью в пределах территории базы-175 метров. (общая длина- 1868 метров), начинающийся от предельного столбика стрелочного перевода № 15 и заканчивающийся упором.

Офисное административное здание №1, инвентарный №100000009902 количество этажей 1, общей площадью 186, кв.м., полезной площадью 139,2 кв.м., количество служебных помещений 11, количество офисных помещений, с наличием офисной мебели, кадастровый номер 04-062-018-012-1

Производственное здание №, количество этажей 1, общей площадью 313,5 кв.м., полезной площадью 268,2 кв.м., количество служебных помещений, количество производственных помещений 3 инвентарный №100000009903, с наличием гаража бокса и котельной, кадастровый номер 04-062-018-012-2

Производственное здание арочный склад №100000009900, количество этажей 1, общей площадью 367,8 кв.м., полезной площадью 367,8 кв.м., количество служебных помещений, количество производственных помещений 1, с наличием, кадастровый номер 04-062-018-012-3.

Производственное здание арочный склад №100000009901, количество этажей 1, общей площадью 367,8 кв.м., полезной площадью 367,8 кв.м., количество служебных помещений, количество производственных помещений 1, с наличием, кадастровый номер04-062-018-012-4

Производственное здание склад инвентарный №100000009905, количество этажей 1, общей площадью 34,2 кв.м., полезной площадью 34,2 кв.м., количество служебных помещений, количество производственных помещений 2 с наличием насосного оборудования, кадастровый номер 04-062-018-012-5.

Производственное здание инвентарный № операторская, количество этажей 1, общей площадью 23,3 кв.м., полезной площадью 18,0 кв.м., количество служебных помещений, количество производственных помещений 1, с наличием, кадастровый номер04-062-018-012-6.

Вспомогательное помещение КПП 7,7 м2, кадастровый №04-062-018-012-13.

Вспомогательное сооружение резервуар РВС-400, кадастровый №04-062-018-012-7.

Вспомогательное сооружение резервуар РВС-400, кадастровый №04-062-018-012-8.

Вспомогательное сооружение подкрановый путь -135 м. кадастровый №04-062-018-012-9.

 


 

МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНЕ АРНАЛҒАН  ХИМИЯЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРДІ ЫҚТИМАЛ ЖЕТКІЗУШІЛЕР МЕН ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ҚАПЕРІНЕ!!!

Осы хабарлама арқылы «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) мұнай өнеркәсібіне арналған химиялық реагенттерді жеткізушілер мен өндірушілерге бәсекелестік ортасын құру және Қоғам мұнайын дайындау нысандарында пайдаланылатын базалық деэмульгаторларға балама табу мақсатында мұнай дайындау деэмульгаторларына лабораториялық және одан әрі тәжірибелік- өнеркәсіптік сынақ жүргізуге қатысу мүмкіндігін қарастыруды ұсынады.

Барлық жұмыстар мұнай дайындауға арналған деэмульгатор таңдау бағдарламасына сай, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ДЗО-сында химиялық реагенттерді таңдау, сынақ жүргізу, енгізу және кіруін бақылауды ұйымдастыру» әдістемесі негізінде және тегін жүргізілетін болады.

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай өнеркәсібіне арналған химиялық реагенттерді ықтимал жеткізушілер мен өндірушілерді, тиісті квалификациясы бар, жүргізілетін және жоспарланған жұмыстарға қатысуға барлық ниет білдірушілерді түйіндемесін, өз мекемелерінің толық квалификациялық деректерінің сипаттамасы көрсетілген тұсаукесер таныстырмасын, сондай-ақ жұмыс тәжірибесінің сипаттамасын 10 желтоқсан 2016 жылға дейін тапсыруға шақырады. 

Түйіндеме, растаушы құжаттары жалғанған тұсаукесер таныстырмалар төменде көрсетілген мекенжайға тапсырылуы қажет: Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қ., Уәлиханов көшесі 1, 512 кабинет, болмаса мына электронды адреске жолданады: Е.Naurizbekov@emg.kmgep.kz.

Қосымша ақпарат және анықтаманы төменде көрсетілген телефондар арқылы алуға болады: 8 (7122) 99-31-91, 8 (7122) 99-32-27   

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЯННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!!!

Настоящим обращением АО «Эмбамунайгаз» (далее - Общество) предлагает поставщикам и производителям химических реагентов для нефтяной промышленности рассмотреть возможность участия в проведении лабораторных и далее опытно-промышленных испытаний (ОПИ) деэмульгаторов подготовки нефти с целью создания конкурентной среды и подбора альтернативы используемым базовым деэмульгаторам на объектах подготовки нефти Общества.

Все работы будут проводиться согласно программе подбора деэмульгатора для подготовки нефти, на основании методики «Организация подбора, проведения испытаний, внедрение и входной контроль химических реагентов в ДЗО АО «НК КазМунайГаз» и на безвозмездной основе.

На основании изложенного, АО «Эмбамунайгаз» приглашает всех заинтересованных поставщиков и производителей химических реагентов для нефтяной промышленности изъявивших желание участвовать в проводимых и планируемых работах, имеющих соответствующую квалификацию предоставить резюме, презентацию своих организации с полным описанием квалификационных данных, производственных мощностей, а также описанием опыта работ в срок до 10 декабря 2016 года.

Резюме, презентацию с приложением подтверждающих документов, необходимо предоставить по адресу: Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова 1, каб. 512, либо направить на электронный адрес: Е.Naurizbekov@emg.kmgep.kz.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7122) 99-31-91, 8 (7122) 99-32-27 

 

«Самұрық-Қазына» АҚ Холдингінің ықтимал берушілерін алдын ала саралап іріктеуді жүргізу туралы хабарлама

 

2016 жылдың 25 шілдесінен бастап «Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС-ның тұрғысындағы Кәсіби орган Алдын ала сараланған ықтимал берушілер тізбесін қалыптастыру мақсатында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың тауарларының, жұмыстарының және қызмет көрсетулерінің ықтимал ұсынушыларын алдын ала саралап іріктеу (бұдан әрі - АСІ) процедурасын жүргізуде.

АСІ жүргізудің тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сатып алу қызметінің стандарттарында регламенттелген. Ықтимал ұсынушыларды алдын ала саралауды жүргізу «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№ 19/16 хаттама) бекітілген.

Холдингтің ықтимал ұсынушыларын АСІ жүргізу тәртібіне қатысты егжейлі-тегжейлі ақпарат (әдістемелік, пайдаланушының нұсқаулығы, оқыту материалдары) http://pko.skc.kz және www.skc.kz сайттарында орналастырылған.

 

Сұрақтар туындаған жағдайда жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 19.00-ге дейін +7 (7172) 55 22 66 телефоны арқылы Call-орталықпен хабарласуға болады.

Бұдан әрі, Холдингтің сатып алу ісіне Алдын ала саралау тізбесіне енгізілген ықтимал ұсынушылар ғана тартылатынына назарларыңызды аударамыз.

 

Уведомление о проведении

предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков Холдинга АО «Самрук-Қазына»

 

С 25 июля 2016 года Квалификационным органом, в лице
ТОО «Самрук-Казына Контракт», проводится процедура предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Холдинг), в целях формирования Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

Порядок проведения ПКО регламентирован в Стандарте АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утверждены решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016 года (протокол
№ 19/16).

Подробная информация относительно проведения ПКО потенциальных поставщиков Холдинга (методология, руководство пользователя, обучающие материалы) размещена на сайтах http://pko.skc.kz и www.skc.kz.  

При возникновении вопросов можно обратиться в Call-центр по телефону +7 (7172) 55 22 66 в будние дни с 09:00 до 19:00.

Обращаем внимание, что в дальнейшем, к закупкам Холдинга будут допускаться потенциальные поставщики, включенные в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

 

Announcement of a prequalified selection of potential suppliers for Samruk Kazyna Holding

 

Starting 25 July 2016, the qualifying body represented by Samruk Kazyna Contract has been running a prequalified selection of potential suppliers of goods, works, and services for Samruk Kazyna and companies with fifty or more percent of voting shares directly or indirectly held by Samruk Kazyna subject to an ownership or trust management title to make a list of prequalified potential suppliers.

The procedure for prequalified selection is stipulated in the Standard of Samruk Kazyna for procurement. The prequalified selection of potential suppliers was approved on 30 May 2016 by the Management Board of Samruk Kazyna (Minutes No.19/16).

For more details about the prequalified selection of potential suppliers for Samruk Kazyna (methodology, user’s manual, training documents) please refer to the following websites: http://pko.skc.kz and www.skc.kz. 

If you have any questions please contact call center by the following phone number +7 (7172) 55 22 66 on business days from 9:00AM through 7:00PM.

Please note that Samruk will only procure from those potential suppliers that are in the list of prequalified potential suppliers.

 

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!! 

 В соответствии с п.44 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126), АО «Эмбамунайгаз» в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками размещает проект тендерной документации по лотам "Вода 19 л", "Вода 1,5л"

  

Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации по адресу: N.Ishanov@emg.kmgep.kz., тел: 8(7122)99-34-26

Проект тендерной документации можно получить на корпоративном веб-сайте www.zakup.emba.kz. (раздел-Закупки способом проведения тендера)

 

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!! 

 В соответствии с п.44 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126), АО «Эмбамунайгаз» в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками размещает проект тендерной документации по лоту «Компьютеры».

  

Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации по адресу: N.Ishanov@emg.kmgep.kz., тел: 8(7122)99-34-26

Проект тендерной документации можно получить на корпоративном веб-сайте www.zakup.emba.kz. (раздел-Закупки способом проведения тендера)

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!!

        В соответствии с п.44 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126), АО «Эмбамунайгаз» в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками размещает проект тендерной документации по лотам: «Масло», «Станция автозаправочная».  

Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации по адресу: E.Yermukhanov@emg.kmgep.kz., тел: 8(7122)99-34-25

Тендерную документацию можно получить на корпоративном веб-сайте www.zakup.emba.kz. (раздел-Закупки способом проведения тендера)

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!!

 В соответствии с п.44 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126), АО «Эмбамунайгаз» в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками размещает проект тендерной документации по лоту «Молоко».

 

Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации по адресу: N.Ishanov@emg.kmgep.kz., тел: 8(7122)99-34-26

Проект тендерной документации можно получить на корпоративном веб-сайте www.zakup.emba.kz. (раздел-Закупки способом проведения тендера)

 

 

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» сообщает о проведении аукциона среди отечественных металлургических предприятий 1.03.2016г (английским методом) по реализации ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Перечень лотов с ценами размещен на сайте компании zakup.emba.kz. Аукцион состоится по адресу: г.Атырау, ул.Валиханова 1, Здание АО "Эмбамунайгаз", каб.406.
За дополнительной информацией обращаться по телефону тел.  8 777 5001771
А.Толеубаева, адрес эл. почты A.Toleubayeva@emg.kmgep.kz.

 

 

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!!

В связи с планируемым строительством объекта «Установка комплексной подготовки попутного нефтяного газа Прорвинской группы месторождении» (техническое описание указано в Приложении), АО «Эмбамунайгаз» проводит предварительный анализ рынка потенциальных поставщиков имеющих опыт выполнения работ по EPC-контрактам, на однородном рынке закупаемых работ.

На основании изложенного, АО «Эмбамунайгаз» приглашает всех заинтересованных лиц изъявивших желание участвовать в процедуре планируемых закупок и имеющих соответствующую квалификацию предоставить резюме своих организации с полным описанием квалификационных данных, производственных мощностей, а также описанием опыта работ в срок до 4 апреля 2014года.

Резюме с подтверждением выполнения работ согласно технической документации, а также приложением подтверждающих документов, необходимо предоставить по адресу: Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова 1, каб. 419, либо направить на электронный адрес: info@emg.kmgep.kz

Дополнительную информацию, техническую документацию и справки можно получить по телефонам: 8 7122 76-37-67, 8 7122 99-34-29 и(или) на сайте zakup.emba.kz (раздел-Закупки способом проведения тендера)

 

 

 

ЫНТАЛЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР НАЗАРЫНА !!!

 «Прорва тобы кен орындарында ілеспе мұнай газын кешенді дайындау қондырғысы» құрылыс нысанының жоспарлануына байланысты (техникалық сипаттамасы Қосымшада берілген), «Ембімұнайгаз» АҚ сатып алынатын жұмыстардың бірыңғай нарығында ЕРС-контрактілер бойынша жұмыстарды орындаудан тәжірибесі бар ынталы жеткізушілер нарығына алдын ала талдау жүргізеді.

Айтылғандарды негізге ала отырып, «Ембімұнайгаз» АҚ жоспарланып отырған барлық сатып алулар процедурасына қатысуға қызығушылық танытып, тілек білдіретін және тиісті квалификациясы бар  тұлғалардан өз мекемесінің түйіндемесін квалификациялық деректерін, өндірістік қуатын және жұмыс тәжірибесінің сипаттамасын толық көрсете отырып, 4 сәуір 2014 жылға дейін тапсыруға шақырады.

Жұмыстың орындалуын куәландыратын техникалық құжаттарға сәйкес, сондай-ақ растаушы құжаттар жалғанған түйіндеме көрсетілген мекенжайға жолдансын: Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі 1, 419 кабинет немесе мына электронды плчтаға жолдауға болады:  info@emg.kmgep.kz

Қосымша ақпарат, техникалық құжаттар және анқытама алу үшін байланыс телефондары: 8 7122 76-37-67, 8 7122 99-34-29 и(или) сайтта zakup.emba.kz (тарау-Тенде р тәсілімен сатып алу)