Прочие объявления

Объявление

АО «Эмбамунайгаз» сообщает о реализации комплекса зданий гаража спецтехники в п. Макат, расположенного на земельном участке площадью 2,34 га (под кадастровым номером 04-064-001-159), находящемся на праве собственности по адресу: Атырауская область, Макатский район, п.Макат, путем проведения прямой адресной продажи по цене реализации – 11 194 597 тенге.

Для регистрации в качестве потенциального покупателя необходимо до 30 марта 2022 года представить в канцелярию АО «Эмбамунайгаз» (каб. 122) нижеуказанные документы в конвертах в запечатанном виде (при этом второй экземпляр самого заявления с отметкой канцелярии о регистрации с указанием номера, даты и времени остается у заявителя):

1) оформленное в произвольной форме заявление/письмо о приобретении комплекса зданий гаража спецтехники в п. Макат с указанием предлагаемой цены (при этом покупная цена может быть выше, но не должна быть ниже цены реализации);

2) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность покупателя либо его представителя, документ, удостоверяющий полномочия представителя;

3) копию справки с БВУ о наличии счета (20-значный IBAN счет);

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя на право участия в аукционе и подписание документов от имени потенциального участника аукциона (доверенность);

5) юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии устава (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), свидетельства о регистрации юридического лица, выписки из учредительного договора о составе учредителей (для акционерных обществ – выписки из реестра держателей ценных бумаг (простых акций) по состоянию не позднее 30 календарных дней до даты проведения аукциона).

Критерии отбора потенциального покупателя:

  1. Потенциальный покупатель, предложивший наиболее высокую цену;
  2. При предложении несколькими потенциальными покупателями одинаковых цен, он будет реализован потенциальному покупателю, зарегистрировавшему заявление/письмо первым.

Подведение итогов реализации комплекса зданий гаража спецтехники в п. Макат путём прямой адресной продажи состоится на заседании постоянно действующей комиссии по реализации активов АО «Эмбамунайгаз» в апреле месяце 2022г.

Условие оплаты за имущество – единовременный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

 

За дополнительной информацией по подробному описанию реализуемого имущества обращаться по адресу: 060002, г.Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб. 809, тел. 87711211496, 8(7122) 76-47-84.

Ответственные работники НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз»: Канатбаев А.Ж- руководитель ТС, тел. 87711211496; Казиев М.Т. -начальник колонны АТСиСТ Доссор, тел. 87777750182; Калиев Н.Ж. - заместитель начальника колонны АТСиСТ Доссор, тел. 87712099001.

 

Хабарландыру

«Ембімұнайгаз» АҚ Мақат поселкесіндегі Атырау облысы, Макат ауданы, Макат поселкесінде меншік құқығымен 2,34 га жер участогі алаңында орналасқан (кадастрлік номері 04-064-001-159)  арнайы техника гаражы ғимаратының кешенін тікелей адрестік сату арқылы – 11 194 597 тенгеге сататыны туралы хабарлайды.

Әлеуетті сатып алушы ретінде тіркелу үшін 30 наурыз 2022 жылға дейін «Ембімұнайгаз» АҚ-ның кеңсесіне (каб. 122) төменде көрсетілген құжаттар ауызы жабылған конвертпен жіберілуі тиіс (осылайша тіркелгені туралы  кеңсе таңбасымен номері, күні мен уақыты қойылған арыздың екінші данасы арыз иесінің өзінде қалады):

1) еркін түрде жазылып, ресімделген арыз/Мақат поселкесіндегі арнайы техника гаражы ғимаратының кешенін сатып алу туралы ұсынылған бағасы көрсетілген хат (мұндайда сатып алынатын бағасы жоғары болуы мүмкін, бірақ сатылатын бағасынан төмен болмауы тиіс);

2) сатып алушының немесе оның өкілінің жеке басын, өкіл өкілеттілігін  куәландыратын паспорт немесе құжат көшірмесі;

3) шоттың бары туралы БВУ-мен анықтама көшірмесі (20-таңбалы IBAN шот);

4) аукционға қатысу құқығы берілген және аукционға әлеуетті қатысушы атынан өкілдің өкілеттілігін куәландырушы құжат (сенімхат);

5) заңды тұлғалар жарғының (барлық енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге), заңды тұлғаны тіркеу туралы куәліктің, құрылтайшылар құрамы туралы құрылтай шартынан үзіндінің (акционерлік қоғамдар үшін – аукцион өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмейтін жағдай бойынша бағалы қағаздарды (жай акцияларды) ұстаушылар тізілімінен үзіндінің нотариалды куәландырылған көшірмелерін қосымша ұсынады.

 

Әлеуетті сатып алушыны таңдау критерийі:

  1. Әлдеқайда жоғары бағаны ұсынған әлеуетті сатып алушы;
  2. Бірнеше әлеуетті сатып алушылар бірдей баға ұсынған жағдайда, ол арызы/хаты бірінші тіркелген әлеуетті сатып алушыға сатылады.

Мақат кентіндегі арнайы техника гаражы ғимараттарының кешенін тікелей атаулы сату арқылы өткізу қорытындысы 2022 жылдың сәуір айында "Ембімұнайгаз" АҚ активтерін сату жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссия отырысында шығарылады.

Мүлік үшін төлем жүргізу шарты – сатып алу-сату шартына қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде біржолғы төлем жүргізу.

 

Сатылатын мүліктің нақты сипаты бойынша қосымша ақпарат алу үшін төмендегі мекенжайға хабарласыңыз: 060002, Атырау қ., Уәлиханов көшесі, 1, «Ембімұнайгаз» АҚ ғимараты, каб. 809, тел. 87711211496, 8(7122) 76-47-84.

«Ембімұнайгаз» АҚ  «Доссормунайгаз» МГӨБ-нан жауапты жұмыскерлер: Канатбаев А.Ж- ТС жетекшісі, тел. 87711211496; Казиев М.Т. – Доссор АТжАК колоннасының бастығы, тел. 87777750182; Калиев Н.Ж. – Доссор АТжАК колоннасы бастығының орынбасары, тел. 87712099001.